Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002–2003.

Metod
Efter att ha sökt och jämfört olika instrument valdes KUPP, Kvalitet Ur Patientens
Perspektiv, ett vetenskapligt framtaget och testat frågeformulär. Det har använts inom
många olika områden av hälso- och sjukvård i Sverige och internationellt.
Utvecklingen av instrumentet har skett med hjälp av en modell över vårdkvalitet.
Modellen är utvecklad genom patientintervjuer tolkade enligt Grounded Theory (20).
Patienterna bedömer vården utifrån fyra ömsesidigt beroende dimensioner, vilka
sammantaget bildar en helhet. Exempel på respektive dimension är
• medicinsk-teknisk kompetens: medicinsk vård och behandling
• fysiskt-tekniska förutsättningar: tillgång till medicinsk-teknisk utrustning
• identitetsorienterat förhållningssätt: information, respekt, engagemang
• socio- kulturell atmosfär: lätt att komma fram på telefon, lätt att få tid osv.
Patienten bedömer vilken vård han/hon erhållit och hur betydelsefullt han/hon anser
detta vara.
Instrumentet MiniKupp, mottagning anpassades till verksamheten vid strålbehandlingsavdelningen. Några frågor lades till och några togs bort i samverkan
med Bodil Wilde som tagit fram KUPP (se bilaga 1). För att förenkla proceduren, både för patienter och för personal, användes en datoriserad pekskärm. Ingen manuell inmatning av svaren behövdes. Svaren lagrades direkt i en databas som sedan bearbetades. Tiden mellan mätning och resultatpresentation kan på så sätt bli kort. Inga påminnelser behövde skickas ut.

Följande urvalskriterier skulle uppfyllas:
– Patienterna skulle ha avslutat sin behandling under någon av de fyra veckorenkäten genomfördes.
– Patienterna skulle kunna läsa svenska.
– Patienterna skulle bedömas orka svara på alla 44 frågorna.

Undersökningen finansierades genom ett anslag från Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer. Medel erhölls från fonden för att genomföra, utvärdera och presentera resultatet av undersökningen.

Resultat
Undersökningen genomfördes under fyra veckor i januari-februari 2003. 150 patienter besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 96 %. Resultatet blev positivt så till vida att patienterna var mycket nöjda med vården ur de flesta aspekter.

För att få en uppfattning om personalens tankar om patienternas uppfattningar, ombads även personalen att fylla i enkäten. De fick frågan ”Hur tror du att patienterna svarar på frågorna?” Svaren visade att personalen inte förväntade sig att patienterna var så nöjda som de var. I de flesta variablerna låg patienterna högre än personalen. Personalen trodde t ex att patienterna mådde mycket sämre under väntetiden, än vad de själva angav. Resultatet ligger till grund för vissa förändringar, och man hoppas att kunna genomföra en uppföljande mätning.

I KUPP-mätningen framkom inte några frågor eller problem som kunde användas inom projektets ram. De förslag till förändringar som diskuterats vid projektets start blev i stället grunden för det fortsatta arbetet. Ett sådant förslag var att starta en evidensbaserad mottagning för bröstcancerpatienterna under
strålbehandlingsperioden. Ett annat var att försöka hitta något sätt att ta hand om små barn så att antalet narkoser i samband med strålbehandling kunde minska.

Projektansvariga:
Marianne Förars, leg sjuksköterska, vårdanalytiker, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen
Inger Öjerskog, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt, Sahlgrenska akademien, Vårdvetenskapliga fakulteten,
Institutionen för omvårdnad
Lillemor Lideborg, leg sjuksköterska, Resalus (utvärdering)

läs hela rapporten här

2017-05-16T21:12:08+00:00