Alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sex-uell läggning. Den vård som erbjuds ska utformas med utgångspunkt i den enskilda patientens be-hov och önskemål. Ett sjukhusövergripande projekt pågår för att kartlägga nuläge och identifiera förbättringsområden.

Ett pilotprojekt med omedelbar återföring av patientens upplevelse av vård och bemötande i form av omdöme på pekskärm har startat. Patientens upplevelse av bemötande har mätts med minienkäter, se under kapitlet Kvalitet.

2017-05-16T21:12:08+00:00