Brukarenkäter 2017-05-16T21:12:07+00:00

BRUKARENKÄTER

Intresset för att mäta patienters uppfattning om vårdens kvalitet har ökat under senare år. Nya lagar och förordningar, liksom föreskrifter och allmänna råd, från statliga myndigheter, har tillkommit där värdet av patienters uppfattningar poängteras. Detta ställer två frågor på sin spets.

Mäter dessa kartläggningar verkligen vad de är avsedda att mäta? – Dvs. är mätningarna valida så att de belyser vårdkvalitet ur ett patientperspektiv?

Är mätningarna tillförlitliga (reliabla)? – Dvs. beaktas välkända felkällor vid upplevelse mätningar, tex. frågornas och svarsskalornas begriplighet, risken för att svaren mer återspeglar personligheten hos den svarande än frågornas innehåll etc.

Enkäter

KUPP – formulärens utgångspunkt är basformulär för avdelning respektive mottagning. Utfrån dessa har ca 40 versioner skapats och anpassats till olika vård- och omsorgsformer. Dessutom finns formulär anpassade för att kunna besvaras av närstående och personal. KUPP – formulären finns översatta till ett 15- tal olika språk.

Resultat

Resultatet redovisas i form av enkla och översiktliga rapporter med diagram, tabeller, förklarningar, upplevd realitet och subjektiv betydelse på frågenivå och dimensionsnivå, åtgärdsindex etc.

Demo KUPP äldrevård och omsorg, hemtjänst

Demo KUPP äldrevård och omsorg, äldreboende

DEMO Resultatrapport hemtjänst KUPP

Sekretess och anonymitet

Samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar såsom undersökningen som helhet. All insamlad data lagras i låsta lokaler och sparas, tio år vad gäller pappersenkäter.

Vi följer internationella regler för undersökningar, som är fastställda av ESOMAR, samt Personuppgiftslagen (PUL).

Sekretess och anonymitet