Utdrag ur Kvalitetsrapport 2008 – Spinecenter

KUPP (Kvalitet ur patientens perspektiv) är en patientbaserad enkät som beskriver patienternas upplevelse av mottagningsbesök och vårdtid på Spine
Center Göteborg. Vi har genomfört en enkät på mottagningen besvarad av 210 patienter. Enkäten genomfördes med pekskärm i avskilt område av mottagningsväntrummet.
Könsfördelning och åldersfördelning överensstämmer med de opererade patienternas fördelning. 12% av patienterna upplevde väntetiden för att komma
till oss som svår eller mycket svår. 85% av patienterna fick komma in på avtalad tid vid mottagningsbesöket.

Kvalitetssammanställningen görs i form av horisontella staplar med en skala på 0-100 där gula, gröna och blå fält representerar acceptabel, bra kvalitet medan
röda fält marker bristande kvalitet. Av fig 25 framgår att vi har problem framför allt med telefontillgänglighet på mottagningen och främst till läkarna.
Som framgår av Fig. 9 har de tre heltidsanställda läkarna i snitt c:a 20 tel.samtal per vecka med patienter. Trots detta är önskemålet större än vår
tillgänglighet för närvarande. Motsvarande KUPP-enkät genomfördes också på operation/postop/vårdavdelningen, också med en pekskärm placerad på
vårdavdelningen. 67 pat. besvarade enkäten. Resultatsammanställningen framgår av fig 26 och 27. Resultaten här bedömer vi som goda utan några
avgörande brister i omvårdnad, bemötande el information.

läs hela rapporten här

2017-05-16T21:12:08+00:00