Vad är en patientenkät? Det beror på vem du frågar.
Här kommer en sammanställning på vad en patientenkät kan vara: (enligt en sökning på google)
– Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. (SKL)
– Första undersökningen med Nationell Patientenkät genomfördes inom primärvården 2009 och inom den specialiserade vården 2010. (NPE)
– Nationell Patientenkät genomförs nationellt gemensamt inom primärvården vartannat år. (NPE)
– Under fliken Jämför enhet kan du jämföra olika enheters resultat – så som riket, landsting/region, sjukhus/kommuner och kliniker/vårdcentraler. (NPE)
– Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är viktiga underlag i sjukvårdens utvecklings- och förbättringsarbete (landstinget uppsala län, landstingsdirektör Eva Ljung)
– Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är mycket viktiga underlag i sjukvårdens utvecklings- och … (region halland)
– Ett viktigt verktyg för detta är Nationell patientenkät (NPE); ett gemensamt nationellt frågeformulär som genomförs på uppdrag av alla landsting och Sveriges … (Region Skåne)
– Nationell patientenkät i Västra Götalandsregionen. Nationell patientenkät (NPE) är den första gemensamma patientenkäten i Sverige med tjugo deltagande …(Västra Götalands Region)
– Vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra kvaliteten på den vård vi ger inom landstinget. Det kan handla om att du som patient ska …(1177)
– För två år sedan initierades en nationell patientenkät. Det innebär att samma frågor har ställts till patienter som vårdats på sjukhusen i Västra …(Patientenkät 2012 – Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
– Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för en rad rikstäckande mätningar av hur du som patient upplever vården. (Nationell patientenkät – Landstinget i Kalmar län)
– Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år i samband med besök/vistelse i hälso- och sjukvården. (Landstinget Dalarna)
– Vården i landet utvärderas regelbundet genom Nationell Patientenkät (NPE). Det sker på uppdrag av deltagande landsting och regioner samt Sveriges … (Nationell Patientenkät i Örebro län – Örebro läns landsting)
– Under våren 2012 har en nationell patientenkät genomförts i hela Sverige där även Ersta sjukhus deltog. I enkäten kan man utläsa hur patienter värderar … (Presentation av nationell patientenkät – Ersta diakoni)
– Bland de större uppdragen finns bland annat Nationell patientenkät, Vårdbarometern och den nationella brukarundersökningen för hemtjänst och särskilt …
– Nationell Patientenkät. Din åsikt om vården behövs – Beskriv dina upplevelser i den nationella patientenkäten! Affisch Nationella patientenkäten. Fick du den … (Nationell Patientenkät – Landstinget Sörmland)
– Frågor och svar om Nationell Patientenkät. Den patientupplevda kvaliteten i vården följs regelbundet upp av vårdgivare. Det innebär att du kan komma att få en … ( Frågor och svar om Nationell Patientenkät – Landstinget Sörmland)
– Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Den första … (Nationell patientenkät – Region Gävleborg)
– Få fram värdefull och viktig feedback från patienter för att skapa en trivsam och effektiv vård med hjälp av en patientenkät. (Entergate)

2015-03-25T19:48:19+00:00