Äldrevård

Intresset för att kartlägga brukares uppfattning om vårdens kvalitet har ökat under senare år. Nya lagar och förordningar, liksom föreskrifter och allmänna råd, från statliga myndigheter, har tillkommit där värdet av brukares uppfattningar poängteras. Detta ställer två frågor på sin spets.

Mäter dessa kartläggningar verkligen vad de är avsedda att mäta? – Dvs. är mätningarna valida så att de belyser vårdkvalitet ur ett brukarperspektiv? Är mätningarna tillförlitliga (reliabla)? – Dvs. beaktas välkända felkällor vid upplevelse mätningar, tex. frågornas och svarsskalornas begriplighet, risken för att svaren mer återspeglar personligheten hos den svarande än frågornas innehåll etc. kuppbrukarenkäter